Novetats

Font: IMH

Font: IMH

Última modificació: 12/07/2012

L'Ajuntament amplia fins l'1 de desembre el termini per sol·licitar bonificacions de l'IAE

Poden sol·licitar bonificacions aquelles empreses que durant el 2011 hagin augmentat la seva plantilla com a mínim un 10% respecte l'any anterior.

Amb l'objectiu d'impulsar el creixement econòmic i contribuir a generar ocupació a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona va incorporar a les Ordenances Fiscals del 2012 noves mesures de foment de l'activitat econòmica. 

Les modificacions realitzades, vigents des de l'1 de gener del 2012, contemplen novetats en les bonificacions en tributs municipals vinculats a l'activitat empresarial com són l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i l'establiment de noves condicions per facilitar l'ajornament i el fraccionament del pagament de deutes tributaris.

Mesures de foment de l'ocupació 

El consistori barceloní aplicarà una bonificació del 20% en la quota de l'IAE de 2012 a aquelles empreses que, durant el 2011 i respecte l'any 2010, hagin incrementat en un 10% o més el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit. L'Ajuntament ha ampliat fins l'1 de desembre de 2012  el termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona. 

Així mateix, també cal destacar les noves bonificacions del 30 % que s'aplicaran a aquelles actuacions urbanístiques declarades d'especial interès o utilitat municipal que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors en un 10% o més entre els exercicis de 2010 i 2011. 

Ajudes a les empreses de recent creació 

Una altra de les novetats de les ordenances fiscals 2012 és l'aplicació d'una bonificació del 30% en la quota de l'ICIO per a construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals vinculats amb l'exercici d'una activitat econòmica. 

Facilitat en el pagament de deutes municipals

Finalment, en les ordenances fiscals de 2012 destaca el fet que l'Ajuntament no exigirà garanties ni a particulars ni a empreses quan es sol·licitin ajornaments o fraccionaments de deutes municipals amb imports que no superin els 24.000€. L'objectiu d'aquesta mesura és donar suport i facilitats en el pagament de deutes municipals, ja siguin impostos o multes.

Nota de premsa

Veure totes les novetats

Consulta el últims butlletins informatius

Informa’t-en

Subscriu-te al butlletí Barcelona Negocis si vols rebre periòdicament informació sobre l'actualitat econòmica a Barcelona.